شورای پژوهشی گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی برق، ...

هادی  جهانی راد
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه