شورای پژوهشی گروه شیلات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه شیلات

حبیب الله  محمدی
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه