شورای پژوهشی گروه مهندسی بیوسیستم

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

ناصر  بهروزی خزاعی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه