شورای پژوهشی گروه علوم و مهندسی باغبانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم و ...

فرزاد  نظری
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه