شورای پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه اقتصاد ...

محمود  حاجی رحیمی
گروه:  گروه اقتصاد کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه