شورای پژوهشی گروه آمار بیجار

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه آمار بیجار

سلمان  ایزدخواه
گروه:  گروه آمار دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه