شورای پژوهشی گروه علوم زیستی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم زیستی

مسعود  حیدری زاده
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه