شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی

عباس  فریدافشار
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه