شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

سید مهدی  حسینی
گروه:  گروه علوم تربیتی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه