شورای پژوهشی گروه جامعه شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه جامعه شناسی

سعید  خانی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه