شورای پژوهشی گروه علوم ورزشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم ورزشی

سیدحسین  حسینی مهر
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه