شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان و ...

جلیل  فتحی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه