نماینده نشر دانشکده هنر و معماری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/نماینده نشر دانشکده هنر و ...

صلاح  ویسی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده دانشکده