1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کاربرد علف کش پاراکوات برای کنترل علف های هرز نخود
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
دوز-پاسخ، عملکرد، علف هرز، کشت بهاره، نخود دیم
سال 1398
پژوهشگران سیوان احمدی ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی

چکیده

آزمایش مزرعهای بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی 2 و 9 /1 ،1/1 ،0/6 ،0/9 ، 1961 اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل 9 دوز علفکش پاراکوات) 0 - دانشگاه کردستان در سال زراعی 69 لیتر در هکتار( و فاکتور فرعی ارقام نخود)آرمان و آزاد از ارقام کابلی و کاکا و پیروز از ارقام دسی( بودند. کرت های آزمایشی در مرحله رشدی 2 تا 4 برگی نخود با دوزهای مورد نظر علفکش پاراکوات سمپاشی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش دوز علفکش پاراکوات تراکم و وزن خشک علفهای هرز کاهش یافتند. بر اساس تراکم و وزن خشک علفهای هرز قدرت رقابت رقم آرمان 2 لیتردرهکتار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک افزایش پیداکردند. بیش از سایر ارقام بود. با افزایش دوز علف کش پاراکوات تا 1 در این آزمایش عملکرد دانه نخود رقم آزاد بیش از سایر ارقام بود. بدین ترتیب، با توجه نتایج آزمایش برای کنترل علفهای هرز با علف کش پاراکوات میتوان رقم آزاد را با دوز 1.2 لیتردرهکتار به صورت سمپاشی سراسری توصیه نمود.