1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه کارایی شعله افکن، کولتیواتور و پاراکوات برای کنترل علفهای هرز سیب زمینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پاراکوات، سیب زمینی، شعله افکن، کولتیواتور
سال 1398
پژوهشگران یاسین ظفرسهراب پور ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی

چکیده

به منظور مقایسه روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز مزارع سیب زمینی، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال زراعی 1931 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل علفکش پاراکوات، کولتیواتور و شعله افکن بودند. تداخل تمام فصل و وجین دستی هم به عنوان شاهد درنظرگرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار شعله افکن درمقایسه با علف کش پاراکوات و کولتیواتور موجب بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز شد. به طوری که این تیمار تراکم و وزن خشک علف های هرز را در مقایسه با شاهد 9223 کیلوگرم غده سیب زمینی در هکتار / 92 درصد کاهش داد. شعله افکن با تولید 11 / 99 و 22 / تدخل تمام فصل به ترتیب 93 91 درصد افزایش عملکرد غده نسبت به شاهد تداخل شد. بنابراین با توجه به نتایج آزمایش میتوان شعله افکن را به / موجب 39 عنوان یک راهکار غیرشیمیایی و مناسب اکولوژیکی برای کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی درمنطقه دهگلان و نواحی دارای شرایط مشابه توصیه کرد.