1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بقایای علف کش تری بنورون متیل در خاک مزارع گندم بر گیاهان تناوبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تناوب، زیست سنجی، علف کش های سولفونیل اوره، علف هرز،گرانستار.
سال 1398
پژوهشگران عباداله لرستانی(دانشجو)، سیروان بابائی(استاد راهنما)، پیمان ثابتی(استاد مشاور)، ایرج طهماسبی خورنه(استاد مشاور)

چکیده

مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد روز افزون علف کش ها و اثرات سوءآن ها بر جانوران و گیاهان ضرورت شناخت این اثرات را بیش از پیش نمایان می سازد. تری بنورون متیل با نام تجاری گرانستار یکی از مهم ترین علف کش های سولفونیل اوره می باشد که درکنترل علف های هرز کاربرد زیادی دارد. هدف تحقیق پیش رو ارزیابی اثر بقایای علف کش تری بنورون متیل درخاک مزارع گندم برگیاهان تناوبی است. این مطالعه به شکل دو آزمایش مزرعه ای وگلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در آزمایش مزرعه ای تیمارها شامل علف کش تری بنورون متیل با دزهای مصرفی مختلف (0، 5/0، 5/1، 2 و5/2) برابرغلظت توصیه شده بودند که با هدف کنترل مناسب علف های هرز بر گیاهان زراعی موجود در تناوب پس ازگندم به کار برده شد. صفات ؛ تراکم، وزن تر و وزن خشک گونه های مختلف علف های هرز مزرعه، تعداد پنجه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، ارتفاع بوته، عملکرد واجزای عملکرد گندم مانند، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه اندازه گیری شد. درآزمایش گلخانه ای به ارزیابی تأثیر پسماند علف کش تری بنورون متیل درخاک در فاصله 0، 30 ،60 و90 روز بعد از برداشت گندم بر گیاهان کلزا، خیار، ذرت، عدس و نخود پرداخته شد. در این آزمایش صفات، درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، ارتفاع بوته، سطح برگ، درصد بقاء، وزن تر و وزن خشک گیاه اندازه گیری شد. پس از انجام آزمایش داده ها را در نرم افزار اکسل وارد و پس از انجام تست نرمال بودن داده ها با استفاده از نرم افزار مینی تب 17 و اطمینان از نرمال بودن داده ها، تجزیه داده ها را با استفاده از نرم افزار آماری SAS VER 9.1 و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون LSD و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار سیگماپلات انجام شد.