1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ریزگردها بر کارایی علفکش های آتلانتیس، کلودینافوپ- پروپاژیل و توفوردی+ ام سی پی آ در کنترل علف های هرز گندم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
توفوردی، زراعت گندم، علف هرز، غرب ایران، گرد و غبار.
سال 1398
مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود نقیب الساداتی ، سیروان بابائی ، ایرج طهماسبی خورنه ، هاوری کیانی

چکیده

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد و برخی اﺟﺰاﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮد گندم و میزان کنترل علف های هرز تحت تأثیر ریزگرد، آزمایشی در سال 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام گرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح اعمال ریزگرد در دوسطح (وجود ریزگرد و عدم وجود ریزگرد به عنوان شاهد) به عنوان فاکتور اصلی و همچنین مصرف علف کش های مختلف شامل مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ ایمن کننده مفن پایر دی اتیل (آتلانتیس ا.دی)، کلودینافوپ-پروپاژیل (تاپیک)، توفوردی+ ام سی پی آ، شاهد (تداخل با علف هرز) و وجین دستی به عنوان فاکتور فرعی بودند. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در شرایط وجود ریزگرد علف کش ها کارائی پاینتری در مهار علف های هرز داشتند ﮐﻪ موجب افزایش وزن خشک علف هرز و متعاقباً کاهش در عملکرد و صفات بررسی شده گندم (کاهش 3/6 درصدی ارتفاع، 9/2 درصدی تعداد دانه در سنبله، 72/4 درصدی وزن هزار دانه و در نهایت کاهش 3/10 درصدی عملکرد دانه) شد. همچنین بیشترین تأثیر منفی ریزگرد برکارائی علف کش توفوردی+ ام سی پی آ (64 درصد کاهش) مشاهده شد، اما کارایی مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون تحت تأثیر ریزگرد کاهش نیافت و در نتیجه بیشترین کاهش وزن خشک علف هرز مربوط به تیمار مصرف علف کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون بود.