1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در خیار (Cucumis sativus) با علف کش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
دُز کاهش یافته، علف کش، علف هرز، کنترل شیمایی، گیاه انگل.
سال 1398
پژوهشگران محمدرضا بایگانه ، سیروان بابائی ، ایرج طهماسبی خورنه

چکیده

جهت بررسی کنترل گل جالیز در خیار با دو علف کش گلایفوسیت و سولفوسولفورون و یافتن دُز مناسب و تعدا دفعات کاربرد دو علف کش، آزمایشی در سال 1397 به صورت گلدانی اجرا شد. در این آزمایش 16 تیمار علف کش که عبارتند از: چهار دُز علف کش سولفوسولفورون (25، 50، 75 و 100 g.ai/ha) و چهار دُز علف کش گلایفوسیت (20، 40، 60 و 80 g.ai/ha) با یک بار کاربرد، دوبار کاربرد و ترکیبی از دُزهای مختلف و 4 تکرار شاهد آلوده به گل جالیز و بدون اعمال علف کش مورد استفاده قرار گرفت. اولین مرحله اعمال تیمارها 15 روز بعد از سبز شدن بذرهای خیار بود و فاصله بین دو اعمال تیمار 14 روز بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای گلایفوسیت 40 و 60 g.ai/ha با یک بار کاربرد در بین سایر تیمارها عملکرد بهتری در صفات مورد بررسی نسبت به شاهد داشتند و کنترل بهتری بر روی گل جالیز داشتند و گیاه سوزی بر روی گیاه میزبان مشاهده نشد و تیمار سولفوسولفورون 50 g.ai/ha با یک بار کاربرد عملکرد خیار را نسبت به شاهد به میزان 5/2 برابر افزایش داد. بطورکل نتایج نشان داد که استفاده از دوزهای علف کش گلایفوسیت بصورت دوز شکسته و با فاصله زمانی مناسب، می توان خسارت این گیاه انگلی را در خیار کاهش داد.