1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مالچ های مختلف روی کنترل علف های هرز سیب زمینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
خاک اره، کلش گندم، ماشک
سال 1396
پژوهشگران یحیی نظری ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی ، هاوری کیانی

چکیده

به منظور مقایسه سه نوع مالچ در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل وجین دستی، شاهد (بدون وجین) و مالچ های خاک اره، کلش گندم و مالچ زنده ماشک بود. اثر مالچ های استفاده شده بر صفات وزن خشک علف هرز، تعداد غده و نیز عملکرد اقتصادی معنی دار بود. نتایج نشان داد که اگر چه همه تیمارها تراکم علف های هرز رادر مقایسه با عدم کنترل بطور معنی داری کاهش دادند، اما کمترین وزن خشک علف هرز و بیشترین عملکرد سیب زمینی بعد از تیمار وجین دستی مربوط به مالچ کلش گندم بود، مالچ های خاک اره و ماشک در رده های بعدی قرار گرفتند و بیشترین وزن خشک علف هرز و کمترین عملکرد سیب زمینی مربوط به تیمار شاهد (بدون وجین) بود.