1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی گلوفوسینیت آمونیوم، پندیمتالین و متریبوزین بر روی کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پس رویشی ، تعداد غده، علفکش
سال 1396
پژوهشگران فرهاد رازیان ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی ، هاوری کیانی

چکیده

به منظور مقایسه کارایی سه علفکش گلوفوسینیت آمونیوم، پندیمتالین و متریبوزین در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال زراعی 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل وجین دستی، شاهد (بدون وجین) و علف کش های متریبوزین، پندیمتالین و گلوفوسینیت آمونیم بود. اثر علفکش های استفاده شده بر صفات وزن خشک علف هرز، تعداد غده و عملکرد معنی دار بود. بیشترین عملکرد در تیمار وجین دستی به دست آمد. علفکش پندیمتالین بعد از تیمار وجین دستی جای گرفت. و علف کش های متریبوزین و گلوفوسینیت آمونیوم در رده های بعدی قرار گرفتند. دو علفکش پندیمتالین و متر یبوزین بعد از تیمار وجین دستی بیشترین کاهش وزن خشک علف هرز را موجب شدند.