1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر جوانه زنی بذور جو، چاودار و جغجغک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آزوسپریلوم برازیلنس، جغجغک، جو، چاودار
سال 1396
پژوهشگران هاوری کیانی ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی ، محمد جواد زارع

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه زراعی جو و بذر علف های هرز چاودار و جغجغک با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر صفات وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد و سرعت جوانه زنی آزمایشی در دانشگاه کردستان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار تلقیح بذر هر سه گیاه با باکتری نسبت به شاهد موجب افزایش صفات مورد بررسی شد. مقایسه میانگین حاکی از آن بود که بذور علف های هرز چاودار و جغجغک نسبت به بذر گیاه زراعی جو بیشتر تحت تاثیر باکتری قرار گرفتند و در تمام صفات اندازه گیری شده افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشتند. همچنین می توان گفت که تلقیح بذر با باکتری، فارغ از تاثیرات مثبت روی گیاه زراعی، موجب جوانه زنی سریع ترعلف های هرز گردید، که شاید بتواند ابزاری مناسب در مدیرت علف های هرز باشد.