1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی روش های مختلف کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ایندازیفلام، توت فرنگی، مالچ پلاستیکی، وجین دستی
سال 1400
پژوهشگران ثریا احمدی ، سیروان بابائی ، ایرج طهماسبی خورنه ، محمد سرسیفی

چکیده

توت فرنگی از محصولات بسیار مهم و راهبردی استان کردستان می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی در کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی، در سال 1398 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سنندج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در این آزمایش شامل تعدادی از علف کش های شیمیایی (به صورت پیش رویشی و پس رویشی) و تعدادی روش های غیرشیمیایی بود. نتایج به دست آمده نشان داد بهترین تیمار از نظر عملکرد توت فرنگی مربوط به خاک اره و ایندازیفلام (024/703 و 51/686 گرم در مترمربع) بود. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که وزن خشک علف های هرز پس از کاربرد ایندازیفلام نسبت به شاهد بدون کاربرد علف کش، کاهش معنی داری نشان داد. بین مالچ پلاستیک تیره و شفاف، تیمارهای سرکه، شعله افکن، (به ترتیب 1001، 985، 983 و 867 گرم در مترمربع) از نظر این صفت اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما با شاهد بدون کاربرد علف کش، اختلاف آماری معنی داری نشان دادند. با توجه به این که تا کنون علف کش انتخابی برای توت فرنگی معرفی نشده است، می توان از علف کش ایندازیفلام در تلفیق با سایر روش های مدیریت علف های هرز استفاده کرد.