1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بازنمایی هویت تاریخی "مدیریت آموزشی" در ایران با تأکید بر مقالات منتشر شده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت آموزشی، مدیریت مدرسه، رهبری آموزشی، مدیران مدارس، هویت تاریخی، بازنمایی
سال 1398
پژوهشگران سمیه نعمتی(دانشجو)، ناصر شیربگی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی ماهیت حوزه مدیریت آموزشی در ایران و شناخت مرزهای معرفت شناختی باهدف شناخت حیطه های موردمطالعه، رویکردهای معرفت شناختی پژوهش و ماهیت نویسندگان حوزه جهت ارائه راهبردی برای توسعه و تعمیق این حوزه و رسیدن به شاخص های یک رشته علمی، پژوهش حاضر با رویکردی تفسیری-برساختی و با روش تحلیل محتوای کیفی که تحلیل محتوای قوم نگارانه نیز نامیده می شود، انجام گرفت. میدان این پژوهش، کلیه مقالات منتشرشده در مجلات مرتبط با مدیریت آموزشی در گروه علوم تربیتی و مدیریت است. شیوه نمونه گیری هدفمند و ملاک محور بود؛ به این صورت که جهت گردآوری داده ها، همه مجلات مربوطه (گروه علوم تربیتی و مدیریت) نمایه شده در فهرست نشریات علمی اردیبهشت 1397 موردبررسی قرار گرفتند؛ سپس 10 مجله ای که بیشترین درصد مقالات تخصصی را نسبت به کل مقالات چاپ شده داشتند، انتخاب نموده و کلیه مقالات تخصصی در آنها که تعدادشان به 210 مقاله رسید، با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 9 حیطه اصلی با عنوان 1- مهارت ها و توانایی های حرفه ای، تخصصی و اجرایی مدیران، 2- اثرگذاری و اثرپذیری سبک های رهبری، 3- اثربخشی، 4- کشف ابعاد برنامه آماده سازی مدیران، 5- کارکردهای مدیریتی، 6- مطالعات رشته ای و ماهیتی، 7- مطالعات معرفت شناختی و باورهای ارزشی، 8- ارزشیابی و 9- مطالعات فراملی، موردتوجه پژوهشگران و متخصصان حوزه بوده است. همچنین، تعداد 20 بُعد از 9 حیطه قابل استخراج بود. 77 درصد مقالات تخصصی با رویکرد و روش های کمی و کمتر از 23 درصد با رویکرد و روش های کیفی و آمیخته انجام شده-است. تعداد 189 مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود و تنها تعداد 21 مقاله توسط اساتید حوزه، خارج از کار پایان نامه دانشجویی نوشته شده بود. تمامی نویسندگان و محققان از اعضای دانشگاه و در سمت استاد و دانشجو بودند و هیچ نویسنده ای از شاغلین مدرسه و در سمت مدیریت مدرسه و یا محقق علاقه مند به این حوزه خارج از سمت های عنوان شده یافت نشد. به نظر می رسد همگام با تحولات جهانی در این حوزه در حال حاضر مجلات و محققان مدیریت آموزشی در ایران درصدد نشان دادن توانایی خود جهت تولید پژوهش های عمل محور و انجام پژوهش های تجربی در خصوص رهبری آموزشی، بازتعریف و گسترش فهم بیشتر حوزه، استفاده از ابزار روش شناختی و چارچوب های مفهومی متنوع در مدیریت آموزشی هستیم.