1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ی ادراک سیاست سازمانی مدیران مدارس متوسطه و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیاست سازمانی، ادراک سیاست سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیران متوسطه
سال 1396
پژوهشگران شبنم محمدی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، کیوان بلند همتان(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه­ ی ادراک سیاست سازمانی مدیران و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی با استفاده از روش پیمایشی و رویکرد آمیخته(کمی_کیفی)، انجام شد. جامعه ­ی آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران مدارس متوسطه­ ی اول و دوم شهر سنندج بود که به صورت سرشماری همه­ ی مدیران مورد مطالعه قرار گرفتند. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از مدیران مدارس مورد مطالعه بودند که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. داده­ ها­ی بخش کمی با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد ادراک سیاست سازمانی با پایایی80/0 و فرهنگ سازمانی با پایایی91/0، و داده­های بخش کیفی نیز با استفاده از مصاحبه­ ی نیمه ساختمند گرد آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی با استفاده از تی تک نمونه، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس با کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی نیز با استفاده از تحلیل محتوای کمی-کیفی انجام شد. نتایج نشان داد که مدیران مدارس ادراک سیاست سازمانی بالایی نسبت به سازمان خود دارند، اما تفاوتی در ادراک سیاست سازمانی مدیران به لحاظ متغیرهای جمعیت ­شناختی جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و سابقه­ مدیریت، مشاهده نشد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین ادراک سیاست سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد. نتایج بخش کیفی نیز نشان داد که سیاست سازمانی مشارکتی و همکارانه، تفویض اختیار و اطاعت اداری صرف سه نوع سیاست سازمانی متداول بر مدارس بودند. با توجه به نتایج بخش کمی و کیفی، با وجود ادراک بالای مدیران نسبت به سیاست سازمانی، اما 78 درصد مدیران با رویکردی متفاوت مدرسه­ ی خود را اداره می­کردند.