1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی برنامه درسی سلامت و تربیت بدنی پایه ششم بر رشد و تکامل ابعاد جسمانی، شناختی و عاطفی دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثربخشی، سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابعاد جسمانی، شناختی و عاطفی
سال 1395
پژوهشگران اسکندر قنبری(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، ناصر شیربگی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش به بررسی اثربخشی برنامه درسی سلامت و تربیت بدنی پایه ششم بر رشد و تکامل ابعاد جسمانی، شناختی و عاطفی دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و از نظر راهبرد کمی است. جامعه آماری معلمان نواحی 1 و2 بودند که 188 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گرفته شد و نتایج مؤید موفقیت نسبی اجرای برنامه مذکور در مدارس است.