1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تفکر انتقادی، برنامه فکری جان لنگرر، ابعاد تفکر و آموزش تفکر انتقادی
سال 1393
پژوهشگران اسرین زندی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، کیوان بلند همتان(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر در سال تحصیلی 94-1393 انجام پذیرفته است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها در قالب تحقیقات شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل قرار گرفته است. بدین منظور حجم نمونه ای از دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 1 سنندج به تعداد 32 نفر که به طور تصادفی انتخاب و به طور هدفمند در دو گروه آزمایشی(17نفر) و کنترل(15نفر) تقسیم شدند و با به کارگیری دو آزمون محقق ساخته؛ پیش آزمون و پس آزمون از دو گروه آزمایش و کنترل به مطالعه و بررسی این تحقیق پرداخته شد. و با استفاده از آمار توصیفی( درصد، میانگین انحراف معیار )و آمار استنباطی ( آزمون تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این می باشد، F به دست آمده در توانایی ریسک پذیری(83/148)، حل مساله(359/73) و پرسش گری(406/189) در سطح بین گروه آزمایش و کنترل 005/0>p معنی دار می باشد. به عبارت دیگر، آموزش تفکر انتقادی موجب توانایی ریسک پذیری، حل مسأله و پرسش گری در دانش آموزان شده است. نتیجه گیری: این مطالعه، اهمیت روش آموزش تفکر انتقادی را در افزایش توانایی ریسک پذیری، حل مسأله و پرسش گری را نشان می دهد.