1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع شده: مطالعه ی موردی مدارس متوسطه ی شهر سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: رهبری، رهبری توزیع شده، رهبری آموزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، رشد حرفه ای و توسعه مدرسه
سال 1394
مجله علوم تربيتي (علوم تربيتي و روانشناسي سابق) دانشگاه شهيد چمران اهواز
شناسه DOI
پژوهشگران یونس صحرانورد ، خلیل غلامی ، نعمت اله عزیزی

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین مؤلفه های زیربنایی و تبیین کننده مدل رهبری توزیع شده در زمینه های آموزشی و خصوصاً در مدارس انجام گردید. برای این منظور با استفاده از رویکرد کمی و روش تحلیل عاملی اکتشافی از نوع مؤلفه های اصلی، به استخراج مؤلفه های رهبری توزیع شده پرداخته شد. جامعه ی آماری تمام معلمان مرد و زن مدارس متوسطه ی عادی- دولتی شهر سنندج بودند، که 377 نمونه (زن=242، مرد= 135) از بین 31 مدرسه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در فرایند انجام تحقیق طراحی شد. پایائی کلی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی نشان داد که ابعاد تبیین کننده ی ماهیت رهبری توزیع شده ازنظر معلمان مشتمل بر رشد حرفه ای و توسعه ی مدرسه (استفاده از تخصص و قابلیت افراد برای پیشرفت درزمینه ی شغل و نقشی که افراد در سازمان بر عهده دارند و تأثیر آن بر اجزاء دیگر سازمان)، ویژگی؛ تعامل مبتنی بر اعتماد (تعاملات اجتماعی افراد در چارچوب سازمان)، هم چنین دموکراسی (آزادی و انعطاف پذیری در حوزه ی کاری به لحاظ تصمیم گیری و هم چنین انتشار نقش رهبری در بین اعضای سازمان) و حمایت همه جانبه (کمک به افراد در داخل و خارج سازمان) هستند که سه مؤلفه ی رشد حرفه ای و توسعه ی مدرسه، دموکراسی و حمایت همه جانبه به کارکردهای گروه رهبری و ویژگی (تعامل مبتنی بر اعتماد) به خصوصیات گروه رهبری تقلیل داده شد. در کل این چهار عامل (036/59 درصد) از واریانس داده ها را تبیین کرد.