1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تربیت چندفرهنگی در دانشگاه کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چند فرهنگی، دانشگاه، تربیت چند فرهنگی
سال 1393
پژوهشگران پرشنگ صالح زاده(دانشجو)، کیوان بلند همتان(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکارها و ماهیت تربیت چندفرهنگی در دانشگاه کردستان. در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به منظور پاسخگویی به سئوالات پژوهش استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تربیت چندفرهنگی به صورت رسمی در دانشگاه وجود ندارد. به صورت غیررسمی نیز به صورت سطحی و گذرا به آن پرداخته شده است.