1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی موانع و چالش های آموزشی در انتقال اثربخش دانش آموختگان متوسطه فنی و حرفه ای به بازار کار در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش های فنی و حرفه ای، بازارکار ، گذار از مدرسه به کار، موانع و چالش های آموزشی.
سال 1392
پژوهشگران بتول ریکاطرهانی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، خالد احمدزاده(استاد مشاور)

چکیده

ژوهش حاضر بدنبال موانع و چالش های آموزشی در انتقال اثربخش دانش آموختگان متوسطه فنی و حرفه ای به بازار کار می باشد. روش شناسی مطالعه ی حاضر کیفی است. با استفاده از روش نمونه گیری نظری هدفمند نمونه ی آماری برابر با 26 نفر از مدیران هنرستان ها و مدیران بنگاه های اقتصادی شهر سنندج انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که: مطابق دیدگاه مدیران، آموزش در هنرستان ها با نیاز مراکز صنعتی و با آنچه که مراکز صنعتی و اقتصادی نیاز دارند، تفاوت قابل تأملی وجود دارد. به علاوه چالش های آموزش های فنی و حرفه ای به صورت درون سازمانی و برون سازمانی قابل تقسیم است. چالش های درون سازمانی شامل چالش های آموزشی، ضعف در مدیریت منابع انسانی و چالش های برون سازمانی شامل مشکلات اداری- ساختاری و چالش های مربوط به بازارکار روبه رو هستند. مطابق نتایج تحقیق، برای رفع این چالش ها نیاز به سرمایه گذاری در سطح وسیع و کاربردی، برنامه ریزی های کلان آموزشی، ایجاد معاونت فنی و حرفه ای، نیاز سنجی شغلی، هدایت تحصیلی صحیح، بهبود کیفیت منابع انسانی، بهبود کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی، به روز رسانی سیستم های آموزشی، آموزش مهارت های متناسب با نیازهای بازارکار، کارشناسی دقیق در برنامه ریزی و تعیین محتوای آموزشی، تحکیم ارتباط نظام آموزشی با نظام بازارکار، استفاده از متخصصان صنعت در زمینه تعیین محتوا و برنامه های آموزشی، ارتباط با آموزش عالی در تربیت صحیح نیروی هنرستانی می باشد.