1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس پرورش انواع مسئولیت پذیری از دیدگاه معلمان مدارس سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پرورش مسئولیت پذیری، معلمان دوره ی راهنمایی، برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی، شهر سنندج
سال 1392
پژوهشگران پژمان نقشبندی(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی بر اساس پرورش انواع مسئولیت پذیری از دیدگاه معلمان بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفیِ پیمایشی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه معلمان تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی شهر سنندج بود که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تدریس بودند (65 نفر). با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نه از روش نمونه گیری بلکه از روش سرشماری کامل استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها آزمون استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی بارت (2004) بود که توسط پری سیما نعمتی بعد از بومی سازی آن، هنجاریابی شده است. که میزان توجه به پرورش مسئولیت پذیری در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی را در قالب شش مؤلفه ی مسئولیت پذیری دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی اندازه گیری می نمود. روایی پرسشنامه با استناد به نظر اساتید و متخصصان حوزه تعلیم و تربیتی و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ (992.) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان، میزان توجه به پرورش مسئولیت پذیری در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی در مجموع در سطح بالایی بود. نتایج همچنین نشان داد که میزان توجه به پرورش مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح بالایی بود اما میزان توجه به پرورش مسئولیت پذیری در ابعاد مسئولیت پذیری فرهنگی و مسئولیت پذیری زیست محیطی در سطح متوسط بود.