1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خصوصیات یادگیری و نگرش دانشجویان در آموزش مجازی: مطالعه موردی درس مقدمات روش تحقیق دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه کردستان در محیط وبلاگ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش مجازی، محیط یادگیری، فرایند یاددهی و یادگیری، تعمق، وب 2.0
سال 1389
پژوهشگران محمود مبارکی(دانشجو)، خلیل غلامی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)، مصطفی قادری(استاد مشاور)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات یادگیری و نگرش دانشجویان در آموزش مجازی و به صورت یک مطالعه موردی درس مقدمات روش تحقیق دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه کردستان در محیط وبلاگ انجام شد که در آن از یک رویکرد تلفیقی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم تربیتی در دوره کارشناسی در سال 88-89 بود که در نیمسال دوم درس روش تحقیق را اخذ کرده بودند. در بخش کمی از یک پرسشنامه استاندارد و در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساختمند بهره گرفته شد. برای تحلیل یافته های کمی از آزمون خی دو ، تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس و برای تحلیل مصاحبه ها و مشاهدات ثبت شده نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد دانشجویان در تمامی مقیاسهای مورد مطالعه در این محیط آموزشی در سطح بالایی ارزیابی شده است. همچنین نتایج بخش کیفی مطالعه نیز نشان داد که آموزش در محیط مجازی سبب افزایش سطح نگرش دانشجویان نسبت به این آموزش ها شده است. در حالی که وجود چالشهای تکنیکی و شخصی در اجرای موفق این نوع آموزش چشمگیر بوده ولی تغییر مثبتی در نگرش دانشجویان ایجاد شد.