1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی یادگیری الکترونیکی در مراکز فنی و حرفه ای شهر سنندج از دیدگاه مدیران و مربیان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
یادگیری الکترونیکی، فن آوری اطلاعات، فنی و حرفه ای، امکان سنجی، آموزش مجازی، آموزش از راه دور، یادگیری آنلاین، یادگیری آفلاین.
سال 1391
پژوهشگران حسن حسینی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، خلیل غلامی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی یادگیری الکترونیکی در مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان از دیدگاه مدیران و مربیان بود. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. وجامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران و مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان بود. نمونه به تعداد 67 مربی و 7 مدیر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش 5 پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه سازمان یافته و یک فرم چک لیست برای مشاهده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، تی دو نمونه ای وابسته، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل های استنباطی استفاده شد. و برای تحلیل متن مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این آزمون ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان استفاده مراکز فنی و حرفه ای و همچنین امکان استفاده مراکز فنی و حرفه ای از وسایل سنتی و جدید وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که مهارت دانش آموزان و مربیان در استفاده از وسایل سنتی مربوط به یادگیری الکترونیکی بیشتر از وسایل جدید الکترونیکی می باشد. نتایج تحلیل مصاحبات نشان داد مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان برای استفاده از شیوه های یادگیری الکترونیکی نیازمند به اعتبارات دریافتی بالاتری می باشند تا بتوانند تمامی کارگاه ها را کاملاً الکترونیکی کنند. مشاهدات محقق در مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان نیز گویای این نکته بود که مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان از نظر تجهیزات مورد نیاز برای ارائه یادگیری الکترونیکی در سطح پایینی قرار داشتند. * واژگان کلیدی: