1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرمایه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان، آموزش عالی
سال 1391
پژوهشگران لیلا تمسکی هرسینی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، جمال سلیمی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گرفت. نوع تحقیق استفاده شده در پژوهش کمی و روش مورد استفاده شده به صورت پیمایشی می باشد. تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 91-1390 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد که بر اساس اداره ی کل آموزش دانشگاه شامل 10500 دانشجو می باشد و در دانشکده های فنی، علوم، کشاورزی، منابع طبیعی و ادبیات به تحصیل مشغول می باشند. با توجه به اینکه جمعیت دانشجویی دانشگاه کردستان براساس اعلام اداره کل آموزش 10500 نفر می باشد لذا با بکارگیری شیوه نمونه گیری طبقه ای و بر اساس مدل برآورد نمونه کوکران 371 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه فهم و اندازه گیری سرمایه اجتماعی جهت سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان استفاده و برای بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از روش تجزیه تحلیل داده های این تحقیق به تناسب سطح سنجش متغیرها از روش های مرتبط آماری بهره گرفته شد. در این راستا علاوه بر آمارهای توصیفی از آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل عاملی تآییدی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و انگیزه تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری وجود