1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب مفهومی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش مجازی، طراحی آموزشی، فناوری آموزشی، یادگیری برخط، آموزش عالی
سال 1390
پژوهشگران حبیب احمدی ارکمی(دانشجو)، خلیل غلامی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

به عنوان یک مطالعه توصیفی در این پژوهش از تلفیقی همزمان با هدف شناسایی عوامل مؤثر در استفاده از تکنولوژیهای دنیای مجازی در آموزش عالی استفاده ی شد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه کردستان بود که از ساتید 103 و از دانشجویان 243 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که از پایایی 0.84 برخوردار بود. یافته ها پژوهش با استفاده از هر دوی روش های تحلیل کمی و کیفی تحلیل گردید. نتایج کلی پژوهش نشان داد که وضعیت عوامل مختلف برای اجرای آموزش مجازی متفاوت است و پاسخگویان اکثراً آنرا در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. از نظر معرفت شناسی نیز اساتید به چنین فضایی به منزله یک زمینه و ابزار تکمیلی نگاه میکنند.