1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
عنوان فارسی: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مربیان و معاونان پرورشی شهرستان سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رضایت شغلی، مربی پرورشی، سازمان آموزش و پرورش، عوامل اثر کذار
سال 1390
پژوهشگران عرفان ناصری(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، خلیل غلامی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مربیان و معاونان پرورشی شهرستان سنندج بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه تحت بررسی تمام مربیان و معاونان پرورشی – ناحیه یک و دو – شهرستان سنندج بودکه در سال تحصیلی 89.90 در مدارس مقاطع سه گانه این شهرستان مشغول فعالیت بودند که بر اساس مدل برآورد کوکران تعداد نمونه ها 175 نفر از آنان به عناون نمونه انتخاب گردیدند.برای جمع آوری داده ها براساس مولفه ها و گویه های مورد نظر پرسشنامه با 25 گویه طراحی و اجرا گردید. جهت مشخص کردن همبستگی درونی گویه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد آلفای به دست آمده برای کل مولفه ها آلفای84.37 به دست آمد. برای تحلیل یافته نیز از آزمونهای تی و رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که در میان مجموع عواملی مورد بررسی تنها ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی مربیان و عوامل سازمانی مشاهده گردیدو