1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط سلامت روان با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دولتی سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سلامت روان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی
سال 1389
پژوهشگران طالب سبحانی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، احمد سهرابی(استاد مشاور)، خلیل غلامی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت روان ،انگیزه پیشرفت وعملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه روزانه دولتی در ناحیه دو شهر سنندج بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی مدارس دولتی در ناحیه 2 شهری بود که 312 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای اندازه گیری داده ها از دو پرسشنامه گلدبرگ و هیلر و انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد.