1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رویکردهای آشناسازی دانش آموزان در دوره راهنمایی با حقوق شهروندی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شهروندی- تبعه- حقوق شهروندی- راهکارهای تربیت شهروندی- آموزش شهروندی
سال 1389
پژوهشگران فواد فاتحی(دانشجو)، کیوان بلند همتان(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

تعلیم و تربیت به سبب کارکردهای گوناگون علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همراه به عنوان موض.عی مهم و ابزاری کارآمد برای رشد و توسعه همه جانبه ملتها در نظر گرفته شده است. یکی از کارکردهای اصلی این نظام تربیت مدنی است. این تحقیق بعد از تحلیل کتابهای درسی تعلیمات و اجتماعی با استفاده از تحلیل محتوا ( با واحد تحلیلی جمله و مضمون) و بررسی فعالیتهای فوق برنامه . همچنین مصاحبه با مدیران و مربیان پرورشی شهر سنندج به این نتیجه رسید که رویکرد غالب منفعل بوده و از میان حوزه های چهارگانه آموزش شهروندی، بیشترین تاکید بر تثبیت ارزشهای بنیادین در حوزه مدنی؛ شرکت در انتخابات در حوزه سیاسی؛ حق بهزیستی در حوزه اقتصادی- اجتماعی؛ توانایی گفتگو و مذاکره در حوزه فرهنگی بوده است.