1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش چند فرهنگی، هویت، جهانی شدن- مراکز تربیت معلم - سنندج
سال 1386
پژوهشگران مسعود سلطانی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، کیوان بلند همتان(استاد مشاور)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج می باشد.