1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی ارزشیابی از تدریس اساتید از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای غرب کشور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی، اساتید، کیفیت، آموزش عالی، اثربخشی، تدریس
سال 1388
پژوهشگران پرگل محمودی فر(دانشجو)، ناصر شیربگی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)، محمد امجد زبردست(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ارزشیابی از تدریس اساتید از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های غرب کشور در سال تحصیلی 88-87 می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق، کلیه اساتید دانشگاه های کردستان- رازی کرمانشاه و بوعلی همدان بوده است. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بوده که تعداد 257 نفر از اعضای هیأت علمی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری محقق ساخته و شامل یک پرسشنامه با طیف پنج مقیاسی لیکرت بوده،که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آن 88/ . به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که: از دیدگاه اکثریت اعضای هیأت علمی ارزشیابی دانشجویان از تدریس اساتید بر بهبود کیفیت تدریس آنان مؤثر می باشد. آزمون T مستقل و تحلیل واریانس نشان داد که نظرات اعضای هیأت علمی در رابطه با اثربخشی ارزشیابی دانشجویان از تدریس اساتید با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی و مرتبه علمی آنان متفاوت است اما از لحاظ متغیرهای نوع استخدام، سابقه تدریس، دانشکده و دانشگاه محل خدمت آنان تفاوت وجود نداشت