1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح شناسایی و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
بازماندگی از تحصیل، مناطق حاشیه شهر، کودکان لازم التعلیم، مناطق حاشیه شهر، پدیدارنگاری
سال 1400
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، جمال سلیمی

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل علل و عوامل مؤثر بر پدیده بازماندگی کودکان از تحصیل در حاشیه شهر سنندج انجام شد. با عنایت به ضرورت بررسی و تحلیل عمیق موضوع و سازوکارهای اجرایی مدیریت آن، آثار و نتایج و همچنین آسیب های احتمالی پدیده بازماندگی کودکان از تحصیل، در انجام پژوهش حاضر از روش پدیدارنگاری بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه 15 نفر از مدیران، دبیران، مشاوران، اعضای انجمن اولیا و مربیان و دانش آموزان بازمانده از تحصیل در حاشیه شهر سنندج بودند که به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت و یافته های حاصل با استفاده روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که درک و برداشت مشارکت کنندگان از ماهیت و کم و کیف پدیده بازماندگی از تحصیل، علل و عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر آن و همچنین آسیبها و پیامدهای مترتب بر آن نسبتاً مشابه است که نتایج آن نهایت در یک مفهوم فراگیر، 5 مضمون سازمان دهنده صورتبندی گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد باوجود اینکه از نظر مشارکت کنندگان پدیده بازماندگی از تحصیل متأثر از علل و ویژگیهای فردی، عوامل آموزشی، شرایط خانوادگی، وضعیت اقتصادی جامعه و عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه است، استمرار این پدیده در نظام آموزشی کشور و عدم ارائه سازوکارهایی اجرایی برای کاهش آن پیامدها و آسیبهایی متعددی را هم متوجه جامعه، نظام آموزشی، خانواده و کودکان بازمانده از تحصیل خواهد کرد.