1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه مدل مفهومی برندسازی آموزش عالی لنکستر و کرت ریل (رویکردی مبتنی بر تحلی ل محتوا ی کیفی قیاسی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
توسعه،مدل مفهومی، برندسازی، آموزش عالی،لنکستر و کرت ریل رویکرد، تحلیل محتوای کیفی قیاسی
سال 1400
مجله كارافن
شناسه DOI
پژوهشگران علی کشاورز ، خلیل غلامی ، نعمت اله عزیزی

چکیده

هدف پژوهش، توسعه مدل مفهومی برندسازی آموزش عالی لنکستر و کرت ریل است. رویکرد تحقیق، تحلیل محتوای کی فی ق یاسی است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاه صنعتی شریف است که با استفاده از روش نمونهگی ری هدفمند، 32 تن بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده، مصاحبه ن یمهساختارمند است. برا ی تحلیل دادهها از تکنیک کدگذاری داده ها استفاده شد. مدل برندسازی لنکستر و کرت ر یل، دارای سه مفهوم هو یت، هدف و پاسخ است که هر کدام شامل سه مقوله اصلی یا هسته، واقعی و ارزشافزوده میباشد. مفهوم هویت،شامل مجموعه عالئم، نشانهها و شعارهای برندساز ی است. مفهوم هدف، شامل محصوالت، خدمات و تولیدات، الزامات و بازار یابی دانشگاه است. مفهوم پاسخ به معنای، تفسیر عملکرد بازار محصوالت و خدمات برند دانشگاه در بازار است. براساس یافتهها ی تحق یق، مدل توسعه یافته برندساز ی دانشگاه، دو مرحله برنامهر یز ی خلق ارزش ویژه برند و سنجش ارزش وی ژه برند دارد. مفاهیم هویت و هدف برای فرایند برنامهریز ی در نظر گرفته شده است. برنامهر یز ی، شامل تمامی استراتژیهایی میباشد که باید در مراحل تهیه و اجرای فرای ند برنامهری زی برندسازی دانشگاه صنعتی شر یف بهکار گرفت. مرحله برنامهر یز ی شامل متغیرهای نامگذار ی، کانیابی،لوگو، مأموری تهای اصلی و پشت یان، کارکنان، استادان، محصوالت و خدمات، دانشجو یان، بازار یابی و فارغالتحصیالن میباشد. در ادامه، استراتژ یهای اصلی و محور ی هر کدام از متغیرهای مذکور ارائه شده است. مفهوم پاسخ، برای سنجش عملکرد برند دانشگاه در نظر گرفته شده است. منظور از سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه، مجموعهای از تدابی ری است که با ارائه ابعاد و متغیرهای ویژه، ارزش نهایی برند دانشگاه را در ابعاد درونی و بیرونی مورد سنجش قرار میدهد. مرحله سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه شامل متغیرهای زیربنایی سنجش ارزش ویژه برند بی رونی و درونی است. اعتبار علمی، شهرت، احساس و عاطفه دانشجویان و وفادار ی، استراتژ یهای زیربنا یی بی رونی و توانمند و کارآمدساز ی، فارغالتحصیالن، خدمات دانشجویی،زیرساخت و ابعاد مالی، استراتژیهای زیربنایی درونی هستند. در نهایت، تعداد گویه های استخراجی سنجش ارزش و یژه برند دانشگاه ارائه داده شده است