1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه تغییر طبقه بندی سود با ضریب واکنش سود، عدم تقارن اطلاعاتی و اطمینان سرمایه گذاران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تغییر طبقه بندی سود، اطمینان سرمایه گذاران، ضربب واکنش سود، عدم تقارن اطلاعاتی
سال 1401
پژوهشگران پژمان عباسی(دانشجو)، زانیار سجادی(استاد راهنما)، محمد امید اخگر(استاد مشاور)

چکیده

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهینه، به اطلاعات مربوط به سود حسابداری نیازمند هستند، اگر این اطلاعات به سرمایه گذارانی که در موقعیت مناسب تری قرار دارند زود تر برسد قادر خواهند بود بر عرضه و تقاضا ی بازار تأثیر گذاشته و منجر به بروز شکاف قیمتی شوند. این اطلاعات موجب اخذ تصمیمات مختلف در افراد متفاوت می شود. عدم آگاهی سرمایه گذاران از عوامل موثر بر واکنش سایر سرمایه گذاران می تواند منجر به واکنش بیشتر یا کمتر از واقع آنها شود، که در نهایت در ارزش گذاری سهام شرکت دچار اشتباه می شوند. زمانی که ارزش واقعی سهام مشخص نباشد، بازده آتی آن سهام نیز تحت تأثیر تفسیر نادرست سرمایه گذاران از محتوای سود قرار می گیرد، و به دلیل اطلاعات گمراه کننده منجر به تفاوت-های ادراکی در تصمیمات می شود. گاهی ممکن است مدیران با انگیزه های مختلف این سود را دستکاری کرده و اقدام به مدیریت سود کنند. تغییر طبقه بندی سود نوعی مدیریت سود است که طبقه اقلام موجود در صورت سود و زیان بدون تغییر سود خالص جابجا می گردد، تا کاربران صورت های مالی را فریب دهند. در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی و مدیریت فعالیت های واقعی ، تغییر طبقه بندی سود یک ابزار ظریف و در عین حال قابل اجرا برای مدیریت سود است. هدف این پژوهش بررسی اثر تغییر طبقه بندی سود بر عدم تقاران اطلاعاتی و ضریب واکنش سود و اطمینان سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ای ده ساله، 1399-1390 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییر طبقه بندی سود و اطمینان سرمایه گذارن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه بین تغییر طبقه بندی سود و ضریب واکنش تأیید نشد. همچنین یافته ها حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین تغییر طبقه بندی سود و عدم تقاران اطلاعاتی است.