1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر خوانایی صورت های مالی روی هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی شرکت با تاکید بر کیفیت حسابرسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خوانایی ، هزینه ی سرمایه، هزینه ی نمایندگی، کیفیت حسابرسی
سال 1401
پژوهشگران میلاد مشیر پناهی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، زانیار سجادی(استاد مشاور)

چکیده

صورتهای مالی و گزارشات سالانه شرکتهایی که از خوانایی بالایی برخودار هستند، تاثیر مهمی بر عملکرد و اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری نمایند، می گذارد و همچنین سهامداران را قادر می سازد که بر عملیات مدیران نظارت نمایند. بنابراین، خوانایی صورتهای مالی و افشای اطلاعات از قبیل گزارشهای سالانه پل ارتباطی مهمی بین مدیران و سهامداران به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت محسوب می شود. دراین راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خوانایی صورتهای مالی برهزینه سرمایه و هزینه نمایندگی با تاکید بر کیفیت حسابرسی پرداخته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خوانایی صورت های مالی روی هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی شرکت با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 111 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 888 سال _ شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. به-منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه ی سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه ی نمایندگی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. هچنین وجود کیفیت حسابرسی درشرکتها رابطه بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه ی نمایندگی را تحت تأثیر خود قرار می دهد ولی بر رابطه ی بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه ی سرمایه تاثیر معناداری ندارد.