1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ناهنجاری های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ناهنجاری های حسابداری، خالص دارایی های عملیاتی، رشد دارایی ها، اقلام تعهدی عملیاتی، سود غیره منتظره، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود
سال 1400
پژوهشگران خاتون پرویزی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، زانیار سجادی(استاد مشاور)

چکیده

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی مانند ایران که از یک سو با حجم زیادی از سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری روبه رو است، بسیار مهم است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار بازده سهام می تواند گام مهمی در جهت دهی سرمایه در اقتصاد کشورها محسوب شود. بنابراین وجود عوامل و متغیرهایی که با بازده رابطه منفی دارند (ناهنجاری ها)، از جمله مهم ترین اطلاعاتی است که ذینفغان برای تعیین نوع ارتباط خود با شرکت ها به آن نیاز دارند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و ناهنجاری های حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 134 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1399 انتخاب و در مجموع 1206سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. این پژوهش در چارچوب پژوهش های توصیفی طبقه بندی و روش آزمون فرضیه ها، روش تجزیه و تحلیل آماری از نوع همبستگی و به منظور تحلیل آماری فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری متغیر وابسته ناهنجاری های حسابداری از چهار پراکسی؛ ناهنجاری خالص دارایی های عملیاتی، ناهنجاری رشد دارایی ها، ناهنجاری اقلام تعهدی عملیاتی و ناهنجاری سود غیره منتظره استفاده و برای محاسبه متغیر مستقل کیفیت سود از دو ویژگی آن؛ کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ناهنجاری خالص دارایی های عملیاتی با کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ناهنجاری رشد دارایی ها با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنادار ی دارد و با پایداری سود رابطه ای ندارد. علاوه بر این ناهنجاری اقلام تعهدی عملیاتی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود دارد، و همچنین نتایج نشان داد که ناهنجاری سود غیره منتظره دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت اقلام تعهدی و دارای رابطه مثبت و معناداری با پایداری سود می باشد.