1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، فرسودگی شغلی، محیط های یادگیری، مدیران مدرسه.
سال 1397
مجله رهيافتي نو در مديريت آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران جمال سلیمی ، ناصر یوسفی ، عباس احمدی (دانشجوی علوم تربیتی)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نوع رابطه (تعیین رابطه) بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری (استخدام، آموزش گسترده، پویایی داخلی، امنیت کارکنان، شرح شغلی شفاف، پاداش و مشارکت) با عناصر فرسودگی است. رویکرد پژوهش کمّی و راهبرد آن توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل، مدیران دبیرستان های متوسطه نظری (متوسطه دوم) استان کردستان هستند. تعداد کل دبیرستان ها، 336 مورد بوده، که با استفاده از فرمول کوکران، 179 نفر از مدیران این دبیرستان ها، به عنوان حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی(HRF) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره (گام به گام) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی با مؤلفه کارکرد شخصی رابطه تبیین کننده وجود دارد. بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و بعد فراوانی مؤلفه اضمحلال عاطفی در مؤلفه پویایی داخلی، به صورت مثبت و مستقیم معنی دار است. به این معنی که کارکرد ضعیف مدیریت منابع انسانی در مؤلفه های یاد شده باعث مسخ شخصیت می شود و کارکرد قوی باعث تقویت آن می گردد. رابطه بین مؤلفه آموزش گسترده با بعد شدت مؤلفه اضمحلال عاطفی (رابطه به صورت معکوس و منفی) معنی دار است. بعد پویایی داخلی، در مورد بعد فراوانی کارکرد شخصی نقش تبیین کننده تری دارد. رابطه بین مؤلفه های پاداش و مشارکت، پویایی داخلی و پاداش و مشارکت (به صورت رابطه مثبت و مستقیم) معنی دار است.