1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان تحقق اصول 16 گانه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سطح مدارس متوسطه شهر کرمان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اصول شانزده گانه- ارزشیابی- پیشرفت تحصیلی- دوره متوسطه
سال 1393
پژوهشگران فائزه عاقلی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، جمال سلیمی(استاد مشاور)

چکیده

پزوهش حاضر در صددبررسی میزان تحقق اصول شانزده گانه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه شهر کرمان بود.روش انجام پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه ی آماری برابر با 355 نفر از دانش آموزان،معلمان و والدین که از 6 دبیرستان پسرانه دخترانه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه محقق ساخته در قالب 16 سؤال که بر اساس طیف لیکرت تدوین شده بود،جمع آوری گردید.بهمنظور تجزیه و تحلیل از پرسشنامه از روش آماری در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی استفاده شده است.برای تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که هر سه گروه نمونه اظهار داشته اند که میزان توجه به اصل ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی به طور معنی داری بالاتر از میانگین بوده وبه این اصل توجه شده است وتحقق یافته است. اصول شماره ( 2-3-7-11-12-13-14 ) به طور معناداری پایین تر از میانگین می باشد و نشان دهنده این امر است که این اصول در مدارس تحقق نیافته اند و جزو زمینه های ناکارآمد ارزشیابی محسوب می شوند. داده ها ی حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه مواردی از جمله عدم اطلاع معلمین،دانش آموزان و والدین از اصول شانزده گا نه، عدم برنامه ریزی منسجم در نظام آموزشی، کاربردی نبودن نتایج ارزشیابی و عدم استاندارد سؤالات ارزشیابی را می توان جزو موانع و مشکلات اصول 16گانه ارزشیابی دانست. برای رفع این موانع و مشکلات معلمین راهکارهایی را در این زمینه داده اند که در قالب : راهکار های مربوط به بعد نگرش و آگاهی شامل: اطلاع رسانی معلمان، دانش آموزان و والدین درباره اصول 16 گانه، برگزاری کلاس ضمن خدمت در رابطه با آگاهی معلمان و استفاده آنان از این اصول، کاربردی کردن اصول شانزده گانه و توجه مسئولین به این اصول،راهکارهای مربوط به فرآیند اجرای اصول شامل:برنامه ریزی منسجم و منظم در نظام آموزشی در رابطه با تحقق اصول 16گانه، برقرارکردن تناسب بین محتوای کتب درسی و ارزشیابی، پیگیری برنامه ریزی ها و ثبات در اجرای آئین نامه ی مربوط به ارزشیابی و راهکار های مربوط به مدرسه و کلاس درس: شاداب شدن کلاس های درس،استفاده از اصل خلاقیت و نوآوری، توجه به