1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های خارخاسک، دارچین و تره هالوز بر روی پارامترهای اسپرم منجمد و یخگشایی شده جنب بیضه بز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان طبیعی، خارخاسک، دارچین، ترهالوز، اسپرم جنب بیضوی بز
سال 1398
پژوهشگران فرشاد آرین(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)

چکیده

هدف این مطالعه که در قالب 2 آزمایش صورت گرفت، بررسی تاثیر عصاره گیاهان خارخاسک و دارچین به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی به صورت جداگانه در آزمایش1 و توام به همراه قند ترهالوز در آزمایش2 در رقیق کننده انجمادی بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم جنب بیضوی بز در طی فرایند انجماد-یخ گشایی بود. بیضه ها از بزهای بالغ در یک کشتارگاه صنعتی جمع آوری شدند. نمونه های اسپرم از اپیدیدیم جدا شده و نمونه هایی که دارای تحرک > 80 درصد و مورفولوژی غیر طبیعی < 10 درصد بودند باهم مخلوط شدند و به رقیق کننده انجمادی بر پایه زرده تخم مرغ- تریس که حاوی تیمارهای آزمایشی بود، اضافه شدند. در آزمایش1 تیمارهای آزمایشی شامل (Control): (رقیق کننده ی پایه)، (TEE1): (25 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک)، (TEE2): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک)، (TEE3): (100 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک)، (CEE1): (25 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین)، (CEE2): (50 میکرو گرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین)، (CEE3): (100 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک). در آزمایش2 تیمارهای آزمایشی شامل (Control): (رقیق کننده ی پایه)، (tr): (کنترل + 05/0 گرم بر میلی لیتر قند تر هالوز)، (TEE2): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک)، (CEE2): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین)، (TEE2+CEE2): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک + 50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین)، (TEE2+tr): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک + 05/0 گرم بر میلی لیتر قند تر هالوز)، (CEE2+tr): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین + 05/0 گرم بر میلی لیتر قند تر هالوز)، (TEE2+CEE2+tr): (50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی خارخاسک + 50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی دارچین + 05/0 گرم بر میلی لیتر قند تر هالوز) می باشند. نتایج آزمایش1 نشان داد که تیمارهای CEE2 و TEE2 پارامترهای جنبایی، جنبایی پیش رونده و زنده مانی را نسبت به تیمار کنترل بطور معنی دار افزایش دادند (05/0p˂). تیمار TEE2 باعث افزایش معنی دار راستی مسیر طی شده در مقایسه با تیمارهای کنترل و TEE3 شد (05/0p˂). علاوه بر این، تیمارهای TEE2، CEE2، TEE1، TEE3 و CEE3 باعث افزایش معنی دار جنبایی عرضی سر در مقایسه با کنترل شدند (05/0p˂). تیمار TEE2 دارای کمترین تخریب DNA بوده و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود (05/0p˂). تیمارهای TEE2 و CEE2 باعث کاهش معنی دار MAD نسبت به تیمار کنترل شدند (05/0p˂). در آزمایش2 تیمارهای tr، TEE2،CEE2 ،TEE2+CEE2،TEE2+tr ، CEE2+tr وTEE2+CEE2+tr باعث افزایش معنی دار جنبایی کل، زنده مانی و سلامت غشا و کاهش معنی دار MDA در مقایسه با کنترل شدند (05/0p˂). همچنین تیمارهای TEE2+tr و TEE2+CEE2+tr باعث افزایش معنی دار جنبایی پیش رونده نسبت به کنترل شدند (05/0p˂). تیمارهای TEE2، TEE2+CEE2 و TEE2+tr در پارامتر جنبایی عرضی سر دارای افزایش معنی دار در مقایسه با تیمار tr بودند (05/0p˂). میزان تخریب DNA در تیمارهای TEE2، TEE2+CEE2 و TEE2+tr نسبت به تیمار کنترل بطور معنی دار کاهش یافت (05/0p˂). تیمار ترکیبی TEE2+tr بطور معنی دار تحرک پیش رونده بالاتر و تخریب DNA کمتری را در مقایسه با رقیق کننده حاوی تیمار tr نشان داد (05/0p˂). همچنین تیمار ترکیبی TEE2+tr در مقایسه با هرکدام از تیمارهای tr و TEE2 و نیز تیمار ترکیبی TEE2+CEE2+tr در مقایسه با تیمار tr، باعث افزایش معنی دار زنده مانی اسپرم شدند (05/0p˂). بر اساس نتایج آزمایش1و2 می توان گفت استفاده از عصاره های اتانولی گیاهان خارخاسک و دارچین و ترهالوز بصورت جداگانه و نیز استفاده توام از عصاره این گیاهان به همراه قند ترهالوز در رقیق کننده انجماد اسپرم بز، دارای اثرات مفیدی در محافظت از سلول طی فرآیند انجماد- یخ گشایی می باشد.