1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات آنتی اکسدانی عصاره بره موم بر کیفیت اسپرم جنب بیضه بز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عصاره بره موم، لسیتین سویا، تخریب DNA، اسپرم اپیدیدیمی بز
سال 1397
پژوهشگران نوشین خانی نصرآبادی(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر عصاره اتانولی بره موم در دو رقیق کننده متفاوت به ترتیب حاوی زرده تخم مرغ و 5/1 درصد لسیتین سویا که حاوی غلظت های 1، 5، 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر عصاره بره موم بر انجماد اسپرم جنب بیضه بز و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، پارامترهای سرعت حرکت و جنبایی و زنده مانی اسپرم صورت گرفته است. پارامترهای مربوط به زنده مانی و سلامت آکروزوم پس از یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخص شد که غلظت 100 میلی گرم / لیتر عصاره بره موم نسبت به سایر تیمارها ببیشترین درصد زنده مانی را داشت (01/0> P). اثر تیمار آزمایشی 100 میلی گرم / لیتر بر سلامت غشاء نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0> P). در بین تیمارهای آزمایشی تیمار با غلظت 1 میلی گرم / لیتر عصاره بره موم بیشترین درصد سلامت آکروزوم را داشت (01/0> P). نتایج مربوط به جنبایی پیش رونده، گردش به دور خود، اسپرم غیر متحرک نشان می دهد که تیمار 50 میلی گرم / لیتر عصاره بره موم، جنبایی پیشرونده را به طور معنی داری افزایش داد (01/0> P). تاثیر تیمارهای آزمایشی بر فاکتور خطی بودن حرکت اسپرم نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی تیمار گروه شاهد حاوی لسیتین کمترین درصد را داشت و نسبت به شاهد حاوی زرده تخم مرغ نیز کمتر بود. در همه تیمارهای آزمایشی، فاکتور سرعت اسپرم بر روی خط مستقیم نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0> P). در همه تیمارهای آزمایشی، فاکتور سرعت واقعی در مسیر واقعی نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0> P). در همه تیمارهای آزمایشی، فاکتور سرعت در مسیر منحنی الخط نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0> P). بیشترین درصد مربوط به تیمار رقیق کننده پایه بدون زرده تخم مرغ +5/1 درصد لسیتین سویا بود. در بین تیمارهای آزمایشی گروه شاهد+غلظت 10 میلی گرم در لیتر عصاره بره موم کمترین درصد فاکتور دامنه حرکات جانبی سر اسپرم را داشت و نسبت به شاهد نیز کمتر بود. در همه تیمارهای آزمایشی، فاکتور معیار مستقیم الخط بودن نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0> P). در همه تیمارهای آزمایشی، فاکتور فرکانس حرکات جانبی سر نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0> P). اثر تیمارهای آزمایشی بر تخریب DNA نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0> P). در بین تیمارهای آزمایشی تیمار غلظت 100 میلی گرم عصاره بره موم بیشترین تأثیر را در سلامت DNA را داشت.