1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات استفاده ازآنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی بر پارامتر های اسپرم جنب بیضوی منجمد و یخ-گشایی شده گاو
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، ویتامین E ، ویتامین C ، روش کامت
سال 1395
پژوهشگران حسن سخدری(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)، فاطمه بحری بینا باج(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات آنتی اکسیدان های آنزیمی سوپراکسیددیسموتاز (SOD) وکاتالاز(CAT) وآنتی اکسیدان-های غیرآنزیمی (ویتامین E و C) در قبل انجماد بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمی گاو بعد از انجماد و یخ گشایی بود. پس از اسپرم گیری از 10 جفت بیضه گاو، 1/0 میلی مولار ویتامین E، 5 میلی مولار ویتامین C، 100 واحد بین المللی سوپراکسیددیسموتاز و 100 میکروگرم کاتالاز به صورت جداگانه و ترکیبی به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ افزوده و اثرات آن ها نسبت به کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نمونه ها منجمد و در ازت مایع نگهداری شدند. پس از فرآیند یخ گشایی پارامترهای اسپرم شامل جنبایی و جنبایی پیش رونده اسپرم با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (کاسا) و پارامترهای زنده مانی، سلامت آکروزوم و سلامت غشای پلاسمایی به ترتیب با رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین، فرمالین سیترات و هیپواسموتیک ارزیابی گردید. ارزیابی تخریب DNA نیز به روش ارزیابی کروماتین اسپرم (SCD) انجام شد. نتایج نشان داد که ویتامین E پارامترهای سلامت غشا و سلامت آکروزوم را به طور معنی داری (001/0P<) نسبت به کنترل افزایش داد. ویتامین C هیچ تاثیری بر پارامترهای آزمایشی نداشت (05/0< P). سوپراکسید دیسموتاز پارامترهای جنبایی، جنبایی پیش رونده و سلامت آکروزوم را به طور معنی داری (001/0P<) نسبت به کنترل افزایش داد. همچنین پارامتر زنده مانی (046/0=P) و سلامت غشا (002/0P<) را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشید. کاتالاز پارامتر جنبایی (003/0P<) و جنبایی پیش رونده (049/0=P) را نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری بخشید. تیمارهای سوپراکسید دیسموتاز (002/0P<)، ویتامین E (038/0P<)، تیمار ترکیبی ویتامین E و C (001/0P<)، تیمار ترکیبی ویتامین E و سوپراکسید دیسموتاز (001/0P<) و همچنین تیمار ترکیبی ویتامین C و کاتالاز(001/0P<) سبب کاهش معنی داری در تخریب DNA اسپرم گاو نسبت به کنترل شدند. سه تیمار سوپراکسید دیسموتاز، تیمار ترکیبی ویتامین E و C و همچنین تیمار ویتامین E و سوپراکسید دیسموتاز عملکرد بهتری در بهبود پارامترهای اسپرم نسبت به کنترل داشتند. با توجه به تاثیری که این سه تیمار بر پارامترهای اسپرم گذاشتند، به نظر می رسد افزودنشان به رقیق کننده اسپرم گاو سبب بهبود کیفیت اسپرم پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی شود.