1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات نانو ذره ی دی اکسید تیتانیوم و ویتامین Eبر بیان ژن هایIL-1β، IL-6، TGF-α و Cyp1A4 در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بیان ژن، دی اکسید تیتانیوم، رادیکال آزاد، ویتامین E
سال 1393
پژوهشگران هیوا جلالی(دانشجو)، جلال رستم زاده(استاد راهنما)، اردشیر شیخ احمدی(استاد مشاور)

چکیده

نانو ذره ی دی اکسید تیتانیوم (TiO2) به دلیل خواص منحصر به فرد، امروزه در طیف وسیعی از کاربرد ها مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش قدرت واکنش پذیری سبب شده که این مواد با مواد آلی اطراف خود واکنش دهند و موجب ایجاد نگرانی-هایی در رابطه با اثرات بهداشتی آنها بر سلامت انسان و محیط زیست شوند. در این پژوهش به منظور مطالعه ی اثرات نانو ذرات بر سیستم های بیولوژیکی، نانو ذره ی TiO2 به صورت خوراکی در دو سطح 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم به جیره پایه بلدرچین اضافه شد، و بیان ژن های IL-6، IL-1β، CYP1A4 و TGF-α با روش RT-PCR در قالب آزمایشات فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت. سایتوکین هایی همچون IL-6 و IL-1β در پاسخ به محرک های سیستم ایمنی و یا آسیب به بافت ها از ماکروفاژ ها و منوسیت ها ترشح شده و منجر به پاسخ های التهابی می شوند. عدم تعادل در بیانسایتوکین ها درپیشرفتبسیاری از بیماری هانقش دارد.فاکتور تغییر دهنده رشد الفا (TGF-α) یک پروتئین ساختاری است که در ایجاد بسیاری از تومورهای انسانی نقش دارد، و یکی از عوامل مهم در تنظیم رشد فولیکول و تومور می باشد. فعالیت میتوژنیک TGF-α در رشد و پیشرفت سرطان اپیتلیال تخمدان نشان داده شده است. CYP1A4 ازایزو فرم های عمده سیتوکروم ها هستند که در متابولیسم تعداد زیادی از مولکول های درون زا و برون زا نقش دارند. میزان بیان ژن CYP1A4 تحت تأثیر استرس های اکسیداتیو و افزایش گونه های اکسیژن فعال افزایش می یابد. در این پژوهش به منظور کاهش اثرات احتمالی نانو ذرات از مکمل ویتامین E در سطح 200 میلی گرم بر کیلوگرم مازاد بر ویتامین E جیره به صورت خوراکی استفاده شد. نقش ویتامین E در درجه اول به عنوان یک آنتی اکسیدان شناخته شده است. ویتامین E بیان سایتوکین-های پیش التهابی راکاهش می دهد و همچنین در تنظیم تکثیرو تمایز سلولی نقش دارد. در نتیجه انجام این پژوهش تحت تأثیر نانو ذرات، افزایش در بیان ژن های IL-6، IL-1β، CYP1A4 و TGF-α در تیمار های 500 میلی گرم و 1000میلی گرم جیره مشاهده شد که تا حدودی تحت تأثیر مکمل ویتامین E این افزایش بیان در رابطه با ژن های IL-6، IL-1β و CYP1A4کنترل شد. در صورتی که در ژن TGF-α هیچ کاهش معنی داری تحت تأثیر ویتامین E دیده نشد.